Hristiyanlık

Hristiyanlık

  30 Sep 2011   ,

Hristiyanlık, (İsa‘nın adından İsevilik, İsa’nın doğum yerine atfen Nasranilik de denir) Ortadoğu kökenli, tektanrılı din. Hristiyanlık inancına sahip kişilere Hristiyan denir. Yaklaşık 2 milyar Hristiyan vardır. Bu yönüyle (cemaat sayısı bakımından) dünyanın en büyük dinidir. Dünyanın her yerine yayılmış olmakla birlikte yoğun olarak Avrupa‘da, Amerika‘da, güney Afrika‘da ve Avusturalya‘da bulunmaktadırlar. Binlerce mezhebi olan Hristiyanlığın başlıca mezhepleri (kiliseleri), Roma Katolik Kilisesi (1.2 milyar kişi), Protestan Kilisesi (360 milyon) ve Ortodoks Kilisesi‘dir (170 milyon). [1]

Hristiyanlar Kutsal Kitap‘a (Eski ve Yeni Anlaşma) inanırlar. Hristiyanlık, Yahudiliğin devamı olarak ortaya çıkmıştır. Kutsal Kitap‘ın ilk kısmı (Eski Antlaşma), Yahudilerin kutsal kitaplarından Tanah ile aynıdır. Hristiyanlar, İsa’nın Mesih olduğunu kabul ederler. Bununla birlikte İsa Yahudilik‘te mesih veya peygamber olarak kabul edilmez.

İslam dinine göre Hristiyanlık, Semavi Dinler‘den biridir ve İsa Allah’ın peygamberlerindendir.

Kelime Anlamı

Hristiyan sözcüğünün kökeni, İbranice‘deki maşiah (mesih) kelimesine dayanır. İbranice ‘kutsal yağ ile ovulmuş, kutsanmış’ anlamına gelen Mesih kelimesinin Yunanca karşılığı olan Khristos kelimesinden türemiştir [2]. Hristiyan, “Mesih’in yandaşı”, “Mesih’e bağlı” anlamına gelir.

İsrail kralları ve yüksek rahipleri, yeni görevlerinin simgesi olarak yağla kutsanırlardı. Tevrat‘ın birçok yerinde bu işlemin yapıldığına dair ayetler vardır. Geniş anlamıyla bu unvan “Tanrının bir görev vermek üzere seçmiş olduğu” kişileri de kapsıyordu. Eski Antlaşma‘nın “Yeşaya” kitabında Yahudileri sürgünden kurtaran Pers kralı Kiros‘a da bu ünvanla (mesih) hitap edildiği görülür.

Hıristiyan İnanışı

Hıristiyanların neye inandığı şu şekilde özetlenebilir:

“Tanrı insanları iyi amaçlarla yaratmıştı, bütün insanların kendisiyle birlikte Aden Bahçesi‘nde mutlu ve esenlik içinde yaşamasını istiyordu. Her türlü olumsuzluktan, kötülükten uzak olan kutsal Tanrı insanların da böyle yaşayarak onu yüceltmesini istiyordu.

“Ancak insanlar günah işleyerek ona başkaldırdı. Yeryüzünde günah işlemeyen kimse yoktur. Çünkü herkes şu ya da bu biçimde Tanrı’nın hoşuna gitmeyecek sözler söylemekte, eylemleri gerçekleştirmekte ya da aklından olumsuz düşünceleri geçirmektedir. Bunların hepsi günahtır. İnsanlar günah işledikleri için Tanrı’dan uzaklaştılar. Giderek daha çok mutsuzluk, yalnızlık ve çözümsüzlük içinde yaşamaya başladılar. Günahın bedelini ödüyorlardı. Tanrı adil olduğu için günahları yargılamak durumundadır ve günahın cezası ölümdür. Ölüm, insanın yaşamın tek kaynağı olan Tanrı’dan ayrı, uzak kalması demektir.

“Ancak Tanrı insanları sevdiği için onları ölümden kurtarabilmek için bir yol bulmak istedi. Ve kendisinden bir öz olan İsa’yı dünyaya yolladı. “Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlunu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun” (Yuhanna 3:16).”

“İsa Mesih bir insan olarak bu dünyaya geldi. Bir bebek olarak doğdu, gençliğini yaşadı ve her zaman Tanrı’nın arzusuna göre davrandı. Hiç günah işlemedi. Konuşmalarında bu dünyadaki insanları kurtarmaya geldiğini vurguluyordu. Sonunda çarmıhta ölerek bu kurtarma eylemini gerçekleştirdi. Bütün insanların günahı için İsa çarmıhta öldü. İşledikleri günahlar, suçlardan dolayı insanların almaları gereken cezayı İsa üstlendi. Artık hiç kimse günahlarından dolayı acı çekmek, baskı görmek, ölmek zorunda değildir. çünkü İsa çarmıhta bütün dünyanın uğruna öldü.

“İsa’yı bir mezara koydular. üçüncü gün ölümden dirildi. Böylece İsa’nın sağladığı kurtuluşun gerçek olduğu kanıtlandı. İsa dirildiğine göre ona inanan herkese sahip olduğu sonsuz yaşamı verebilir.”

“İncil’de şöyle yazar: “İsa’nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı’nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın (Romalılar 10:9).” Bu ayetin anlamı şudur: Eğer İsa’nın sizin günahlarınız için öldüğüne ve size sonsuz yaşam vermek üzere ölümden dirildiğine inanıyorsanız ve İsa’yı yaşamınızın efendisi, her şeyin üzerindeki en üstün yetkili olarak kabul ederseniz onun sağladığı kurtuluşa kavuşabilirsiniz.”

“İsa yakında tekrar gelerek yeryüzünde yaşayan halkına sağladığı kurtuluşu her yönüyle gerçekleştirecektir. Bu nedenle Hristiyanlar İsa’nın bütün buyruklarına uyarak yaşar ve onun tekrar gelişini dört gözle beklerler.”

Hristiyanlar inançlarınının özetini anlatabilmek, kısaca açıklayabilmek için çeşitli iman ikrarları, iman açıklamaları, inanç açıklamaları, ilmihaller, katekizmler kullanırlar.

En eski ve kısa olan iman açıklaması, Elçilerin İman Açıklaması şu şekildedir (Orijinal Latince’den çevirisi);

İnanırım :
Bir Tanrı’ya her şeye gücü yeten Baba’ya,
gök ile yeryüzünü yaratana
ve İsa Mesih’e, onun biricik Oğluna,
bizim efendimize.
Kutsal Ruh’tan beden alarak,
bakire Meryem’den doğduğuna,
Pontuslu Pilatus zamanında azap çektiğine,
Çarmuha gerilerek ölüp gömüldüğüne,
Limbos’a indiğine,
üçüncü gün ölülerden dirildiğine,
göğe çıktığına, gücü herşeye yeten
Baba Tanrı’nın sağında oturduğuna,
oradan gelip dirilerle ölüleri yargılayacağına,
inanırım.
Kutsal Ruh’un varlığına,
Kutsal Evrensel Kiliseye,(*)
Kutsalların birliğine,
günahların bağışlanmasına
bedenin dirilmesine
ve sonsuz yaşama.
Amin.

İNANIYORUM;
Kutsal Ruh’a,
kutsal evrensel kiliseye,
kutsalların paydaşlığına,
günahların affına,
ölülerin dirilişine
ve sonsuz yaşama.
AMİN.

Quelle gesehen by:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

What is 2 + 6 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)